Vážení přátelé,

srdečně vás zveme na

Velikonoční bohoslužbu, která se koná v neděli 21.4. 2019 v 10 hod.

Srdečně vás zveme.

Přejeme požehnané velikonoční svátky

Eliška Raymanová duchovní

 

 

Velikonoce:
vstoupil 
do jejich 
strachu


Když ustrašení učedníci seděli po ukřižování Ježíše za zavřenými dveřmi, asi celou dobu nemlčeli. Možná vzpomínali – vzpomínali, jak to bylo, když ještě chodili s Pánem po Galileji a Judsku. Jak uzdravoval nemocné, rozmnožoval chléb, oni mu dělali asistenty, poslouchali jeho kázání, dělali mu „ochranku“ před obtížnými lidmi… Ale teď? Co jen s námi bude? Co bude dál, když ho takhle zčista jasna ukřižovali? A on se ani nebránil?! Vypadalo to, že už nic není a nebude, jak bývalo! 

A jak se tak vzájemně strachovali, stanul Pán mezi nimi a řekl jim: Pokoj vám. On sám vstoupil do jejich strachu, do jejich obav a uzavřenosti. A věci zdánlivě beznadějné proměnil v něco nového a naprosto netušeného. Živý a vzkříšený Kristus může proměnit i to, co je lidsky beznadějné. Nebojte se! 


Když Ježíš stanul uprostřed vyděšených učedníků v zamčeném večeřadle, neřekl jim: „Jen se dál strachujte – však já sám mám strachu dost!“ Ani se nepřidal k jejich vzpomínání na staré dobré časy. Ani jim neradil: „Přijměte realitu, ty krásné časy už se nevrátí. Občas se potěšte světlou vzpomínkou na mé mocné činy, na mou někdejší přítomnost mezi vámi, ale pochopte, teď už jste na to prostě sami…“ Naopak jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Přijměte Ducha svatého!“ (Jan 20,21.22). Náš Bůh není Bohem nostalgických vzpomínek, natož truchli-vého pláče nebo strachů z budoucnosti. Náš Bůh je stále činný a stále nový. Pro něj neexistuje něco ztraceného. To jen my máme tendenci spřádat katastrofické vize o budoucnosti. 

Když Ježíš předal Ducha svatého apoštolům, začal konat veliké dílo záchrany a obnovy celého světa. A nás k tomu přizval. Nejde tedy na prvním místě o to, co máme v církvi dělat my, ale co on chce dělat mocí Ducha skrze nás. Jde o to, abychom nezůstali ochromení stát na místě, ale dívali se dopředu. Dívali se s nadějí a touhou na něho, který dává svého Ducha i dnes: „Hle, já dělám věci nové…“ (Iz 43,19).
 

 

 

Vážení přátelé, sestry a bratři v předvelikonočním čase Vás zveme na shromáždění N.O. CČSH Teplice.

Více na pozvánce: 

 

 

 

 

 

 

 Adventní koncert a čas Adventu.

        Zveme Vás 

       na koncert kytarového tria a zpěv koled v neděli 16.12. 2018 v 12:30 hod.

Advent otevírá nový církevní rok, to znamená novou cestu s Ježíšem Kristem, naším pastýřem, který nás vede dějinami k našemu naplnění. Proto začátek adventu vždy vyzařuje zvláštní fascinaci, dává nám pocítit hluboký smysl dějin. Znovu totiž objevujeme krásu toho, že jsme všichni na cestě: církev se svým posláním a celé lidstvo, národy, civilizace, kultury, všichni putujeme po stezce času.

O cestě mluví například prorok Izaiáš (Iz 2,1-5), který říká, že v posledních dnech, na konci cesty bude hora Hospodinova domu čnít nad vrcholky hor. A jelikož náš život je cesta, musíme po této cestě jít, abychom došli k Hospodinově hoře, k setkání s Ježíšem. To nejdůležitější, co se člověku může stát, je potkat se s Ježíšem, který nás miluje, který nás zachránil, který za nás položil svůj život.

Nabídkou pro křesťana je, stále se s Ježíšem potkávat, sledovat jej a nechat se jím pozorovat. Neboť Ježíš na nás hledí s láskou a chce pro nás to nejlepší.

Guitar Arte Trio
 Jindřich Kaulfers
 Ivan Šoltys
 Stanislav Prokeš 
 Zdeňka Cmuntová /soprán/
 

 

 

 

 

 

 

 

Svatodušní čas a Noc Kostelů.

Vážení přátelé ,sestry a bratři.

Dne 31.5.2018 jsme přijali pozvání na přednášku Pravda a Lež do Rakovníka.

Děkujeme za milé přijetí.Sestříh můžete zhlédnout na : tvvira.cz/

Celá přednáška je také již k dispozici na výše zmíněném odkazu.

 

Děkujeme paní doktorce za báječnou přednášku ,  N.O. CČSH Rakovník za bezva organizaci 

a muzeu T.G.M. v Rakovníku za nádherné prostředí a těšíme se na další pokračování spolupráce.

Požehnané dny Vám všem.

Dne  25.5.2018 v 17: 00 hod proběhla výstava obrazů v modlitebně,děkujeme za účast.

 

Biblický text

01.04.2018 05:59
Sk 2,1-11 Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali...
21.05.2018 00:00
Pozdrav k Noci kostelů :   „…ponocovali kolem Božího domu“ (2. Paralipomenon 9,27)  Trávit noc v blízkosti kostela nebo dokonce uvnitř kostela je zvláštní a neobyčejný zážitek. Zvláště když se zde navíc můžeme setkat s pestrým a nápaditým kulturním programem a s pohostinností místních...

Fotogalerie: Úvodní stránka

Kontakt

Náboženská obec Církve československé husitské v Teplicích Českobratrská 446/22
Teplice
415 01
603515213 eraymanova@seznam.cz