Vám všem Požehnaný rok 2018

 

Vážení přátelé, sestry a bratři.

V čase postním jsme pro Vás ještě připravíli další video pro meditaci s průvodním slovem sestry farářky Elišky.

Video naleznete na : https://tvvira.cz/meditace

Čas velikonoční se blíží a tak ho prožijeme ve společné radosti a naději.

Čas velikonoční bude začínat čtením pašií podle Jana na Velký Pátek 30.3.2018 v modlitebně CČSH v Teplicích od 17:00hod,  video budete moci shlédnout na stránkách TVVÍRA v nejbližším možném termínu. V neděli 1.4.2018 nás čeká slavnostní bohoslužba Hodu velikonočního od 10:00 hod, bude pro Vás připraveno pohoštění na které Vás srdečně zveme.

Připravujeme také reportážní výjezd do spřátelených náboženských obcí v čase velikonočním a záznam z této reportáže naleznete také zde po velikonočním pondělí.

videa naleznete zde : https://tvvira.cz/

golgota


Květná neděle

 

 

Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Král izraelský! Hosanna na výsostech!                                                                                                                                                             MATOUŠ 21,9

První čtení: Izajáš 45,21-25

 Tužby postní:

2. Abychom Boží království a jeho spravedlnost hledali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svých hříchů litovali a své bližní nesoudili, modleme se k Hospodinu.

 Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože, Vykupiteli, děkujeme ti, že v tajemství utrpení svého Syna jsi nabídl všem lidem spásu a věčný život. Shromáždi si nás kolem Kristova kříže a uchovej pro den vzkříšení! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Druhé čtení: Filipským 2,5-11

 Evangelium (Pašije): Marek 14,1 - 15,47

 Verše k obětování: Žalm 22,28-29

 Verš k požehnání: Marek 14,36

 Modlitba k požehnání:

Bože, Vykupiteli, náš hlad po smyslu života jsi utišil duchovním pokrmem a nápojem. Posiluj naši víru, abychom skrze smrt a vzkříšení tvého Syna dospěli do plnosti spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 239, 240, 322, 326, 201 

 

Náboženská obec Církve československé husitské v Teplicích,

zastoupená Mgr. Kateřinou Polákovou vypisuje výběrové řízení : 
zhotovení fasádního pláště na adrese Českobratrská 446/22, 415 01 Teplice.
Bližší informace : Mgr. Eliška Raymanová -  duchovní z povolání
e - mail : eraymanova@seznam.cz              mob.   603 515 213
Zkopírováním  odkazu do prohlížeče zjistíte více o naší činnosti :
                                          https://www.youtube.com/channel/UCl0YiiF9Ah-wy8fxV6s--3w?view_as=subscriber
 
              
 
       Děkujeme všem za účast na ekumenickém týdnu modliteb. Výtěžek ze sbírky byl poskytnut na obnovu církevních staveb.
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Biblický text

18.02.2018 00:00
  Začteme-li se do Ježíšových příběhů, jak je vypravují čtyři evangelisté, jistě nás zaujme, jakými činnostmi se rabbi z Nazareta zabývá. Především - jde mezi lidi s dobrou zprávou, s radostným poselstvím. Při křtu Bůh Otec sdělil Ježíšovi: „Ty jsi můj milovaný Syn!“ To je poselství,...

Fotogalerie: Úvodní stránka

Kontakt

Náboženská obec Církve československé husitské v Teplicích Českobratrská 446/22
Teplice
415 01
603515213 eraymanova@seznam.cz