Farní listář

"Časopis" naší farnosti, kde najdete spoustu zajímavých a užitečných informací ze života sboru.

Vážené sestry a bratři,přátelé.

Čeká nás adventní koncert a tak Vám předkládáme informace o učinkujícím :

Kdo je Věra Klásková?            

Věra Klásková (* 1970, Česká Lípa) vystudovala filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a Konzervatoř Jaroslava Ježka (obojí v Praze). Je překladatelka z angličtiny, věnuje se převážně beletrii a duchovní literatuře jako jsou díla autorů Wiliam Saroyan, M. Amis, Katzenbach, Whiting, Pöppel, Dan Millman a jiných. Také spolupracovala na několika deskách Kapitána Kida. Věra Klásková je rovněž zpěvačkou, klavíristkou a kytaristkou, interpretkou písní a tradicionálů Britských ostrovů, zejména irských balad v České republice. Věra Klásková je také skladatelka a textařka. K několika jejím písním složil hudbu (nebo napsal text) bývalý člen známé skupiny Bobři - Karel Tampier (např. Mé srdce je v horách, Do ráje cesta...). Nyní žije a pracuje v České Lípě a má jedno dítě - Ondřeje (narozen 1997).

 

Milí přátelé v Kristu,

máme před sebou opět příležitost setkat se a společně se modlit. Modlitba není jen niternou, osobní záležitostí, je také předivem, které utváří a buduje společenství víry. Skrze modlitbu vcházíme do společenství s Bohem a s těmi, kteří se s námi modlí, a to napříč denominacemi. Zápas o jednotu Božího lidu vyžaduje konkrétní činy. Ekumenické modlitební bohoslužby, jako je Alianční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu křesťanů, jsou jedním z projevů jednoty.

Program týdne modliteb za jednotu křesťanů připravili pro tento rok bratři a sestry z Německa. Téma je vzato z II Korintským 5, 14 a zní: Smíření – Kristova láska nás nutí. Jiný překlad tohoto textu říká: Kristova láska nás má ve své moci. V Jeruzalémské bibli zase čteme: Pobízí nás totiž láska ke Kristu. Co je to vlastně láska? Dnes je láska nadužívaným slovem a pomalu ztrácí svůj obsah. Jsme v pokušení lásku zromantizovat, udělat z ní jen citovou záležitost. Přitom láska je také životní postoj vyjádřený konkrétním činem. Pán Ježíš nás učí milovat dokonce nepřátele. Kdybychom měli čekat na onen pocit lásky k takovému člověku, tak se asi nikdy nedočkáme. Pro lásku se musíme rozhodnout. Bůh se rozhodl milovat člověka. Mnozí jsme se rozhodli milovat Boha a z toho pramení síla milovat druhé a nabízet smíření.

Apoštol lásky, jak se někdy svatému Janovi říká, to pěkně vyjádřil: Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Je smutné, když slyšíte kolem sebe, že lidé po špatných zkušenostech přestali věřit na lásku. Apoštol Jan vyznává, že spolu s ostatními učedníky poznal Boží lásku v Kristu. A hned dodává: a věříme v ní. Přeji vám i sobě, abychom při společných modlitbách prožili něco z té velikosti Boží lásky, v kterou věříme, která nás váže, má ve své moci, a pobízí nás ke smíření a k jednotě.

 

 

 

Prosinec 2016  - dopis adventní

Lukášovo evangelium 1, 30 - 33: Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." 

Milé sestry a milí bratři, vážení přátelé! V tomto předvánočním čase k Vám přicházím s několika informacemi. Jsem farářkou CČSH a byla jsem povolána a od listopadu do náboženské obce v Teplicích. Proto Vám předkládám tyto informace aby jste mne mohli kontaktovat i mimo dobu, kdy se scházíme pravidelně ve sboru. 

Dovolte mi, abych se představila. Jsem Mgr. Eliška Raymanová ThLic mob : 603515213 e – mail : eraymanova@seznam.cz Další zprávy Vám, věřím, pomohou prožít bohatěji dobu adventu a Vánoc. Srdečně Vás zveme na pravidelné bohoslužby každou neděli ve 14:00 hod. Modlitebnu jsme pro Vás vyzdobili a jsou zde i dva betlémy a tak zveme i Vaše nejmenší. Při bohoslužbách zazní nejen varhany,ale také kytara. 

Prostor setkávání je vytápěn a tak po bohoslužbách můžeme posedět u šálku kávy a blíže se poznat. Dovoluji si Vás pozvat na sborový výlet v neděli 18.12 2016. Zúčastníme se slavnostních bohoslužeb, které začínají v 10:30 v Ústí nad Labem : Horova 12, Ústí nad Labem 400 01, a v 15:00 hod se zúčastníme adventní bohoslužby v Duchcově v modlitebně fary. Duchcov,Havlíčkova 23 419 01 Samotné narození Krista oslavíme na Hod Boží vánoční bohoslužbou 25.12.2015 v 10:00 hod ve sboru a poté společně při kávě a čaji můžeme sdílet radostné okamžiky narození Páně. Čas adventní je časem očekávání a tak v radosti z narození Krista můžeme společně prožít tento čas. Veškeré informace naleznete ve vývěsní skříňce. Probíhá aktualizace webu. Pokračují také úpravy sboru a tak děkujeme bratru biskupovi a sestře zmocněnkyni, že nám pomáhají prostřednictvím diecéze pražské s ekonomickými záležitostmi, abychom převzetí farnosti zvládli. Každá změna s pohledu lidského potřebuje svůj čas a tak Vás prosíme o podporu a pomoc ve sboru. Přicházíme z různých stran stejně jako přicházeli poutníci k narozenému Ježíši Kristu, to je pro nás vzájemným obdarováním a vytváříme společenství Kristovo. Děkuji Vám za podporu sboru v Teplicích a JEŠTĚ JEDNOU SRDEČNĚ ZVU DO SBORU.

Březen 2016    0316.pdf (1,6 MB)

Duben 2016   FARNÍ LISTÁŘ 0416.pdf (1079695)

Květen 2016  1605.pdf (1492061)

Červen 2016  1606.pdf (2298006)

Září 2016 1609.pdf (2067752)

Kontakt

Náboženská obec Církve československé husitské v Teplicích Českobratrská 446/22
Teplice
415 01
603515213 eraymanova@seznam.cz